D68C8567663C8F93A54C9A4343A4E9F6

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι πρωτοετείς

Την Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας για την κατάθεση των αιτήσεων των μετεγγραφών για τους πρωτοετείς φοιτητές.

Η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί τόσο για τους υποψηφίους των κοινωνικών κριτηρίων, όσο και των οικονομικών στις 17 Οκτωβρίου σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι πρωτοετείς…

1ο Βήμα: Μετάβαση σε διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Προκειμένου να προβούν στην ανωτέρω ηλεκτρονική υποβολή, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ταυτοποιηθούν σε μία από τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας προσκομίζοντας το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή το διαβατήριό τους ώστε να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας με τον οποίο θα υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση.

2ο Βήμα: Σύνδεση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

Η σύνδεση γίνεται μέσα της ιστοσελίδα του υπουργείου www.minedu.gov.gr. Για την είσοδο οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν:

Α. Τον 8-ψήφιο κωδικό εξετάσεων.

Β. Τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που δημιούργησαν στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

3ο Βήμα: Είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

– «Πόσες αιτήσεις καταθέτω;»

Ο αιτών καταθέτει μια και μόνο αίτηση.

– «Ανήκω σε περισσότερες από μια κατηγορίες του νόμου. Πχ είμαι τρίτεκνος και έχω αδερφό που σπουδάζει. Πόσες κατηγορίες δηλώνω;»

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ο αιτών δηλώνει μια κατηγορία, από τις αναφερόμενες στο άρθρο 53 του ν. 4264/2014 και στο άρθρο 47 του ν. 4274/2014.

– «Τι άλλο θα δηλώσω στην αίτησή μου;»

Ο αιτών δηλώνει τα ακόλουθα:

α) Την κατηγορία στην οποία ανήκει.

β) Την προτίμησή του για την αντίστοιχη σχολή/τμήμα που επιθυμεί τη μεταφορά της θέσεως εισαγωγής του ή αν πρόκειται για περισσότερες από μια αντίστοιχες σχολές/τμήματα ανά περιφέρεια την σειρά προτίμησης σε όλες αυτές.

γ) Τέλος, συμπληρώνει το τηλέφωνό του, την πλήρη ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνσή του.

– «Θα κάνω αίτηση με την κατηγορία των οικονομικών κριτηρίων. Εγώ τι θα δηλώσω;»

Ο αιτών δηλώνει τα ακόλουθα:

Α) Τον προσωπικό του Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Β) Τον ΑΦΜ στον οποίο έχει συμπεριληφθεί ως τέκνο στη δήλωση φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους 2014, καθώς και τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο) του κατόχου του ανωτέρω ΑΦΜ. Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει τον δικό του ΑΦΜ μόνο όταν έχει υποβάλει για το οικονομικό έτος 2014 ατομική δήλωση φόρου εισοδήματος και παράλληλα δεν εμφανίζεται ως τέκνο στη δήλωση φόρου εισοδήματος των γονέων του.

Προσοχή: Στην περίπτωση που ο αιτών, μολονότι περιλαμβάνεται ως τέκνο στη δήλωση φόρου εισοδήματος των γονέων του, έχει υποβάλει και ατομική δήλωση φόρου εισοδήματος οφείλει να δηλώσει αποκλειστικά τον ΑΦΜ των γονέων του ή του γονέα στον οποίο εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος.

Γ) Την προτίμησή του για μια αντίστοιχη σχολή ή τμήμα/εισαγωγική κατεύθυνση ή πρόγραμμα σπουδών.

Δ) Τέλος, ο αιτών καλείται να συμπληρώσει το τηλέφωνό του, την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνσή του και την ηλεκτρονική του διεύθυνση.

4ο Βήμα: Προσωρινή αποθήκευση και οριστική υποβολή

Ο αιτών για τη μεταφορά θέσης έχει τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης της αίτησής του, προκειμένου να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση οριστικοποιείται με την επιλογή «υποβολή αίτησης». Χωρίς την οριστική υποβολή της αίτησης δε χορηγείται αριθμός πρωτοκόλλου και η ηλεκτρονική αίτηση είναι άκυρη.

Πότε οριστικοποιείται η αίτηση;

Με την επιλογή «υποβολή αίτησης». Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης χορηγείται αριθμός πρωτοκόλλου και η ηλεκτρονική αίτηση είναι άκυρη

Εκτύπωση της αίτησης

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής, οι αιτούντες οφείλουν να εκτυπώσουν την αίτησή τους, στην οποία αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε και αποδέχονται να προσκομίσουν, στο Ίδρυμα υποδοχής τους σε περίπτωση επιτυχίας, τα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τα όσα δήλωσαν

Υποψήφιοι οικονομικών κριτηρίων. Είσοδος εκ νέου στο σύστημα

Μετά το κλείσιμο της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεως και την επεξεργασία των φορολογικών στοιχείων που αντλήθηκαν βάσει του ΑΦΜ που δηλώθηκε, οι αιτούντες καλούνται μέσω δελτίου Τύπου που αναρτάται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να εισέλθουν εκ νέου στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα προκειμένου να πληροφορηθούν για την εγκυρότητα ή μη της υποβολής της αίτησής τους. Σε περίπτωση μη έγκυρης αίτησης, ο αιτών οφείλει να προβεί στις υποδεικνυόμενες ενέργειες εντός οριζόμενης προθεσμίας. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση μεταφοράς θέσης είναι άκυρη.

Κατάθεση δικαιολογητικών στις σχολές

Οικονομικά κριτήρια

Για τους υποψηφίους των οικονομικών κριτηρίων θα γίνει έλεγχος από επιτροπή του υπουργείου Παιδείας η οποία και θα στείλει στη συνέχεια τους πίνακες με όσους θα λάβουν τη μετεγγραφή στα τμήματα. Οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσέλθουν στις γραμματείες των σχολών για να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους

Η διάρκεια υποβολής των δικαιολογητικών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8 ημέρες.

Η Επιτροπή που θα συσταθεί στα ΑΕΙ-ΤΕΙ οφείλει να ολοκληρώσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών εντός 20 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Οι γραμματείες ενημερώνουν το συντομότερο δυνατό τον υποψήφιο εάν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του φακέλου του κατέστη επιτρεπτή ή όχι η εγγραφή του στο τμήμα υποδοχής. Προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή του, ζητούν από αυτόν να δηλώσει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του για διαγραφή από το τμήμα προέλευσης και παράλληλα ζητούν από τη γραμματεία του τμήματος προέλευσης την υπηρεσιακή αποστολή του φακέλου του, όπου περιλαμβάνεται και η βεβαίωση διαγραφής του.

Κοινωνικά κριτήρια

Σε όσους ανήκουν στα κοινωνικά κριτήρια δεν υπάρχει το στάδιο του ελέγχου από το υπουργείο Παιδείας. Αυτό που κάνει το υπουργείο είναι να αποστείλει τους πίνακες προς τις σχολές ή τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις/προγράμματα σπουδών υποδοχής, ανά κατηγορία. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που τα τμήματα παραλάβουν τους πίνακες των αιτουμένων τη μεταφορά θέσης, υποχρεούνται να ανακοινώσουν τις ημερομηνίες εντός των οποίων θα δεχθούν τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων. Η διάρκεια υποβολής των δικαιολογητικών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8 ημέρες.

Με απόφαση του προέδρου/προϊσταμένου του τμήματος, συστήνεται μη αμειβόμενη τριμελής επιτροπή, τα μέλη της οποίας προέρχονται από το διδακτικό ή το διοικητικό προσωπικό, με σκοπό τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Η επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών εντός 20 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση των αποφάσεων της γενικών συνελεύσεων του τμήματος του ΑΕΙ ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου/Διοικούσας Επιτροπής της Α.Ε.Α. και οι γραμματείες, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή των δικαιούχων, ζητούν από αυτούς να δηλώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης διαγραφής τους από το τμήμα προέλευσης και παράλληλα ζητούν από τη γραμματεία του τμήματος προέλευσης την υπηρεσιακή αποστολή του φακέλου, όπου περιλαμβάνεται και βεβαίωση διαγραφής τους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στις υπουργικές αποφάσεις που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας και οι οποίες αναμένεται να εκδοθούν μετά την ψήφιση της τροπολογίας που κατέθεσε το υπουργείο.

Πηγή: newsbeast.gr