Προς την τελική ευθεία οδεύουν οι διαδικασίες για τις μετεγγραφές των φοιτητών, αφού μέχρι της Πέμπτη 14 Ιανουαρίου θα έχει ανακοινωθεί ο πίνακας των μετεγγραφών. Οι υποψήφιοι που έχουν ζητήσει μετεγγραφή, περιμένουν με αγωνία ν’ ανακοινώσει το υπουργείο Παιδείας τα ονόματα, καθώς ήδη έχουν περάσει τέσσερις μήνες από την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς, γεγονός που δυσκολεύει εξαιρετικά τις σπουδές τους.

Συνολικά κατατέθηκαν στο υπουργείο Παιδείας 9.710 αιτήσεις φοιτητών, ηλεκτρονικά, που ζητούν μετεγγραφή, εκ των οποίων οι 7.830 στάλθηκαν στο υπουργείο Οικονομικών για την επαλήθευση των οικογενειακών εισοδημάτων που δηλώθηκαν. Οι 1.980 αιτήσει ελέγχονται μόνο από τις υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας, καθώς δεν αναφέρονται σε οικονομικούς λόγους αλλά σε άλλες περιπτώσεις.

Από την ημέρα που το υπουργείο θα κοινοποιήσει τα ονόματα όσων λαμβάνουν μετεγγραφή, οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα κινηθούν οι εξής διαδικασίες:

1.    Ο υπουργός με απόφασή του θα κυρώσει τον πίνακα, με την επιφύλαξη του ελέγχου των δικαιολογητικών, που οι πρωτοετείς φοιτητές δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν προκειμένου να ελεγχθούν στα ΑΕΙ υποδοχής.
2.    Η απόφαση κύρωσης του πίνακα των φοιτητών ανά Σχολή ή Τμήμα κοινοποιείται στις Γραμματείες των Σχολών. Εντός 5 ημερών από τη στιγμή που οι Σχολές παραλάβουν τους πίνακες των δικαιούχων μετεγγραφής, υποχρεούνται να ανακοινώσουν τις ημερομηνίες εντός των οποίων θα δεχθούν τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων.
3.    Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους στη γραμματεία του Τμήματος υποδοχής προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλουν. Η διάρκεια υποβολής των δικαιολογητικών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ εργάσιμες ημέρες .
4.    Οι Γραμματείες των Σχολών ενημερώνουν το συντομότερο δυνατό τον υποψήφιο εάν από τον έλεγχο δικαιολογητικών του φακέλου του κατέστη επιτρεπτή ή όχι η εγγραφή του στη Σχολή Τμήμα υποδοχής, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή του από τη Σχολή προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο Τμήμα υποδοχής.
Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται από τις Σχολές ή τα Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των κριτηρίων για τα οποία έχουν μοριοδοτηθεί:
5.    Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής.
6.    Βεβαίωση εγγγαφής στο Τμήμα προέλευσης, από την οποία θα προκύπτει και ο τρόπος εισαγωγής του.
7.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του έτους 2015.
8.    Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος που αντιστοιχεί στους ΑΦΜ, που ο δικαιούμενος μετεγγραφής δήλωσε στην αίτησή του και από τους οποίους προκύπτει το κατακεφαλήν εισόδημα κατά το φορολογικό έτος 2014. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση για το τρέχουν οικονομικό έτος, ο αιτών ή και οι γονείς του υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) θεωρημένη από δημόσια Αρχή, σχετικά με τον λόγο απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.
9.    Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα ή γονέων του, εάν ο ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως ορφανός από τον έναν ή και από τους δύο γονείς.
10.     Πιστοποιητικό πολυτεκνικής  ιδιότητας.
11.    Στην περίπτωση που ο αιτούμενος μοριοδοτείται λόγω αδελφού ή αδελφής, που είναι φοιτητής-φοιτήτρια προπτυχιακού κύκλου σπουδών, θα χρειαστούν και τα ανάλογα πιστοποιητικά.

Πηγή: ΕΘΝΟΣ