Η προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές

Tην προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) για το Ακαδημαϊκό Ετος 2015 – 2016 εξέδωσε το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, ενώ ο αριθμός των εισακτέων θα ανακοινωθεί σε λίγες ημέρες.

Ολοι οι υποψήφιοι για τα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ που θα λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει επιπλέον να έχουν κριθεί κατάλληλοι στις προκαταρκτικές εξετάσεις του υπουργείου Αμυνας. Σύμφωνα με την προκήρυξη, τα προσόντα τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές Σχολές είναι τα εξής:

α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι ομογενείς που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, με την εισαγωγή τους (την ημέρα κατάταξης) στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας.

β. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση.

γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που θα τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας.

δ. Η αναγραφόμενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον κοσμία.

Ολοι οι υποψήφιοι για τα ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ που θα λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει επιπλέον να έχουν κριθεί κατάλληλοι στις προκαταρκτικές εξετάσεις του υπου

Ολοι οι υποψήφιοι για τα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ που θα λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει επιπλέον να έχουν κριθεί κατάλληλοι στις προκαταρκτικές εξετάσεις του υπουργείου Αμυνας

ε. Οι υποψήφιοι της Σχολής Ικάρων (όλων των τμημάτων της) πρέπει να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα σε επίπεδο Β2 (καλή γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας και η γνώση αυτή πρέπει να βεβαιώνεται με το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος.

στ. Οι υποψήφιοι των ΑΣΣΥ πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις. Διόρθωση ηλικίας με δικαστική απόφαση λαμβάνεται υπόψη, εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αμετάκλητη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 31η Δεκεμβρίου 1994 και μεταγενέστερα.

ζ. Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης για οποιοδήποτε έγκλημα ούτε να έχουν καταδικαστεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

Οι σημαντικές ημερομηνίες για τους υποψηφίους είναι οι ακόλουθες:

• Ελληνες εσωτερικού

α. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών έως Παρασκευή 15 Μαΐου 2015 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).

β. Εκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015.

γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).

δ. Εκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις καθώς και προγράμματος διεξαγωγής τους (τόπος – χρόνος): Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015.

• Ελληνες εξωτερικού

α. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών έως Παρασκευή 28 Ιουλίου 2015 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).

β. Εκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015.

γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).

δ. Εκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος – χρόνος): Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015.

ε. Οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συμπληρώσουν, αν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τις Σχολές όπως προβλέπουν οι οργανισμοί λειτουργίας τους και επίσης να ενημερωθούν για τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των ΠΚΕ.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα γίνονται δεκτά από τις Σχολές 1ης προτίμησης στην περίπτωση αποστολής τους μέχρι και τις καταληκτικές ημερομηνίες, εφόσον φέρουν ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας δημόσιας ή ιδιωτικής.

Οι υποψήφιοι που θα διαγωνισθούν σε ειδικά μαθήματα του υπουργείου Παιδείας θα τα δηλώσουν στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή τους για να προγραμματιστούν ανάλογα. Επίσης, θα πρέπει να φέρουν κατά την παρουσίασή τους βεβαίωση του Εξεταστικού Κέντρου, στην οποία θα αναφέρεται η συμμετοχή τους στις εξετάσεις των δηλωμένων ειδικών μαθημάτων.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δήλωση στο μηχανογραφικό και υποβολή δικαιολογητικών

Οσοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις για μία ή περισσότερες Στρατιωτικές Σχολές πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές στο μηχανογραφικό δελτίο του υπουργείου Παιδείας και αφετέρου να υποβάλουν με συστημένη επιστολή, εντός της προθεσμίας, μια πλήρη σειρά δικαιολογητικών.

Τονίζεται ότι από την τρέχουσα εγκύκλιο (2015-2016) το έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης υποψηφίου θα συμπληρώνεται μόνο ηλεκτρονικά (qeetha.mil.qr), με αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων, θα εκτυπώνεται συμπληρωμένο από τον υποψήφιο, θα υπογράφεται από τον ίδιο και θα υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά. Οι υποψήφιοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συμπληρώσουν-διορθώσουν αν απαιτείται.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τις Σχολές. Οσοι γίνουν δεκτοί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα πρέπει να ενημερωθούν, με την ημερομηνία ανάρτησης των δεκτών υποψηφίων και με αποκλειστικά δική τους ευθύνη, από την ιστοσελίδα της Σχολής πρώτης προτίμησης για το πρόγραμμα των ειδικών εξετάσεων (ψυχομετρικών, υγειονομικών, αθλητικών), τον τόπο και τον χρόνο παρουσίασης.

Οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, προσερχόμενοι την πρώτη ημέρα στη Σχολή πρώτης (1ης) προτίμησής τους για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις, γίνονται δεκτοί έχοντας μαζί τους υποχρεωτικά την αστυνομική τους ταυτότητα, το δελτίο ταυτότητας υποψηφίου του υπ. Παιδείας και φωτοτυπία της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης που υπέβαλαν για τη συμμετοχή τους στις εισαγωγικές εξετάσεις.